Elo

Elon organisaatiokulttuuriOrganisaatiokulttuuri rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo syntyi alkuvuodesta 2014 Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön sulautuessa. Kahden vahvan yhtiön yhdistyminen merkitsi paitsi toimintojen ja prosessien yhtenäistämistä myös yhden yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamista.

”Halusimme uudessa tilanteessa, heti fuusion jälkeen, hyödyn­tää henkilöstötutkimusta luodessamme uutta organisaatiokult­tuuria”, kertoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Elossa on ollut alusta asti selvää, että yrityskulttuuria rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa ja toiminnan suuntaa mitataan vuosittaisilla henkilöstötutkimuksilla. Elon toimintakulttuurin rakennuspalikoita ovat toisia arvostava työkulttuuri, jossa vaalitaan yhteistyötä, keskinäistä luottamusta ja tuloksellisuutta.

Yhtiön tavoitteena on olla arvostettu ja haluttu työpaikka, jossa jokainen voi kokea onnistumista ja työhyvinvointia.

”Huomasimme, että organisaatioissa oli valmistauduttu muutokseen melko eri tavoin. Henkilöstötutkimuksen avulla saimme nopeasti tietoa siitä, miten henkilöstö kokee yhtiön nykytilan. Meille oli erittäin tärke­ää löytää vahvuutemme ja kehittää niitä”, Huber jatkaa.

Hyvin hyödynnetty tutkimus takaa tarvittavan muutoksen

Elossa on pystytty lyhyessä ajassa luomaan vahva perusta yhdessä tekemisen kulttuurille, jota kehitetään tunnistettujen vahvuuksien kautta. Tut­kimus on antanut yhtiölle selkeän kuvan siitä, missä nyt mennään ja mitä asioita kehittämällä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Tutkimukselle oli fuusiotilanteessa myös henkilöstön keskuudessa vahva tilaus: vastausprosentti nousi todella korkeaksi, 85 prosenttiin.

Henkilöstötutkimus kuvaa luotettavasti ja laajasti niitä tuntoja, joita henkilöstöllä muutostilanteessa oli.

Henkilöstötutkimusta on hyödynnetty Elossa laajasti. ”Henkilöstötutkimuksen tulosten työstämiseksi on tehty ihan konkreettisia asioita, jotka lähtevät ihmisten osallistamisesta. Meillä kehittäminen tapahtuu aidosti yhdes­sä ihmisten kanssa. Yksin johdon tekeminen ei riitä. Ihmiset, jotka kokevat työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi, ovat työssään omistautuneempia ja innostuneempia”, Huber painottaa.

Esimiehet mukana jatkuvan kehittymisen varmistamisessa

Henkilöstötutkimus on vahva viesti henkilöstölle ja kertoo, että heidän mielipidettään kuunnellaan ja arvostetaan. Tutkimukset tukevat esimiestyötä ja mahdollistavat tarvittavan muutoksen toteuttamisen juuri niissä asioissa, joissa siihen on eniten tarvetta.

”Kokonaisuutta analysoitaessa on tärkeää, että kuunnellaan tarkalla korvalla ns. kriittisiä mielipiteitä. Ne ovat arvokasta palautetta toiminnan kehittämisen kannalta”, muistuttaa Hilkka Malinen, Elon henkilöstöjohtaja.

Elossa jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen kulttuuria
rakennetaan panostamalla mm. esimiestyöhön.

Esimiehet ovat olleet vahvasti mukana toteuttamassa tarvittavia muutoksia ja vahvistamassa palautteen antamisen kulttuuria. ”Osana toimintamme kehittämistä henkilöstötutkimuksen avulla, kirjaavat yksiköiden esimiehet sovitut kehittämistoimenpiteet tutkimusjärjestelmään. Tällöin toiminnan kehittäminen konkretisoituu helposti yhteen paikkaan HR:n ja johdon nähtäville. Tämä tukee loistavasti jatkuvan kehittämisen kulttuuriamme ja tekee muutostoimenpiteet näkyviksi yksiköissä”, lisää Malinen.

”Edelleen seuranta on yksiköissämme jatkuvaa. Koska vuosi on pitkä aika ja paljon ehtii tapahtua, on säännöllinen henkilöstötutkimus tärkeä. Olemmekin vuosittaisen henkilöstötutkimuksen rinnalle ottamassa käyttöön SnapShot-pikakyselyt, joita esimiehet voivat yksiköissään käynnistää itse päätutkimuksesta valitsemillaan kysymyksillä. Toimintamme jatkuvaa kehittämistä tukee tällöin johdon ja esimiesten saama palaute usean kerran vuodessa”, Huber linjaa.

Varmuutta ja oikeaa suuntaa muutostilanteisiin

Elossa ei arasteltu hyödyntää henkilöstötutkimusta monipuolisesti haastavassa muutostilanteessa fuusion jälkeen. Uuden edessä ja luotaessa yhteistä suuntaa, haluttiin Elossa ennakkoluulottomasti osallistaa henkilöstöä ja ottaa heidät aidosti mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen.

”Arvostamme henkilöstötutkimusta yhtenä hyvänä välineenä dialogin kehittämiseen henkilöstön kanssa. Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana tutkimusta täydennettiin vielä kevyellä pulssitutkimuksella, josta saimme tukea johdon strategiatyölle”, Huber kertoo.

Satu Huber on vahvasti mukana kannustamassa henkilöstöään osallistumaan toiminnan kehittämiseen. ”Olen pyrkinyt tuomaan itseni aidosti henkilöstön käyttöön ja halunnut muistuttaa huumorin merkityksestä työpaikalla. Työn ja yhdessä tekemisen ei aina tarvitse olla niin vakavaa vaikka meillä onkin sääntöjä ja toimintatapoja ohjaamassa tekemistä”, hän vakuuttaa.

Elossa innostavaa työpaikkaa rakennetaan panostamalla työn mielekkyyteen, vastuunantoon, henkilöstön osallistamiseen sekä johdon ja henkilöstön vuoropuheluun.

”Haluamme luoda aitoa yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa toimitaan rohkeasti yli organisaatiorajojen. Henkilöstötutkimus on yksi työkalu luoda edellytyksiä toiminnan kehittämiselle yhdessä ihmisten kanssa”, Huber toteaa.

 

 Elon organisaatiokulttuuri

Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Asiakkaiden kasvu ja hyvinvoiva työyhteisö ovat yrityksen kasvun edellytys. Elo syntyi, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat. Elossa työskentelee noin 500 työeläkevakuuttamisen ammattilaista.

 

LUE MYÖS: 530 TYÖNTEKIJÄÄ, ONE MARTELA: Kokonaisvaltainen henkilöstökokemus luo hyvinvoivaa tuloksellisuutta

LUE MYÖS: Henkilöstö- ja asiakaskokemus kulttuurin muotoilun keskiössä