Fingrid

Huippuasiantuntijuudesta virtaa innostavaan yhteistyöhön

Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomessa. Yhtiö pyrkii vastaamaan työelämän muutoksiin kehittämällä henkilöstönsä yhteistyötaitoja, jotka korreloivat vahvasti omistautuneisuuden kanssa.

Fingridin toimintakulttuuria leimaa vastuullisuus, sillä sen tehtävänä on valvoa Suomen sähköjärjestelmää ja pitää sähkönkulutus ja -tuotanto tasapainossa. Yhtiön toiminnassa tämä näkyy henkilöstön haluna tehdä asiat hyvin, suunnitellusti ja tehokkaasti.

”Meillä asioita tehdään tuloksellisesti ja aidosti yhdessä. Johtamismallimme on osallistava ja korostaa yksilöiden vastuuta omasta työstään. Avoimuus näkyy tavassamme ottaa henkilöstö mukaan toiminnan kehittämiseen jo asioiden valmisteluvaiheessa”, kertoo Fingrid Oyj:n henkilöstöjohtaja Tiina Miettinen.

Toimintaympäristö haastaa muutoksiin

Fingridissä henkilöstö ymmärtää toimintaympäristön haasteet ja työelämän muutoksen nopeuden. Yhtiössä uudistutaan ja kehitetään henkilöstöstä moniosaajia, jotka katsovat työtä ja erilaisia prosesseja jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. Tämä vaatii henkilöstöltä kykyä verkostoitua ulkomaailmaan ja löytää uusia malleja tehdä työtä, sillä asiantuntijatyö on murroksessa.

”Uskomme, että tulevaisuudessa yhdessä tekeminen lisääntyy ja toimintakulttuuri siirtyy ohjeiden noudattamisesta arvoilla innostamiseen sekä säännöistä itseohjautuvuuteen. Olemme tunnettu korkeasta asiantuntemuksestamme. Yksi vahvuutemme on huippuluokan digitalisaation hyödyntäminen, johon panostamme vahvasti myös tulevaisuudessa”, Miettinen huomauttaa.

Fingridissä toiminta on ketterää ja asioihin voidaan joustavan liiketoimintamallin ja matalan hierarkian ansiosta reagoida nopeasti. Yhtiössä hyödynnetään poikkeuksellisen paljon ulkopuolisia palvelutoimittajia niin verkon rakentamisessa, kunnossapidossa kuin erilaisten tukifunktioiden toteuttamisessa. Tällöin henkilöstö voi keskittyä ydin bisnekseen ja olla siinä alansa paras.

Voimaa omasta strategiasta

Fingridissä huolehditaan, että yhtiön visio on jokaiselle työntekijälle kirkas, jotta henkilöstö ymmärtää oman työnsä kautta mitä tavoitellaan ja mitä se yksilöiltä vaatii. Yhtiön strategiasta on johdettu ”minun strategiani” -malli, jossa kulminoituu tapa toimia työyhteisön arjessa.

”Oman strategian toteutumista ohjataan kehityskeskusteluissa, jotta jokaisen on helpompi ymmärtää miten oma työ linkittyy koko yhtiön strategiaan. Ydinviestimme kuuluu: Valot päällä valtakunnassa! Tämän strategisen tavoitteen onnistumiseen olemme osittain kytkeneet henkilöstömme bonukset”, Tiina Miettinen muistuttaa.

Hyvät yhteistyötaidot korreloivat vahvan omistautuneisuuden kanssa

Corporate Spirit toteutti Fingridille keväällä 2016 henkilöstötutkimuksen ja asiantuntijoiden 270-arvioinnit, joiden tarkoituksena oli tukea monipuolisesti organisaatiota ja asiantuntijatyötä. Yhtiössä huomattiin arviointien myötä selkeä yhteys henkilöstön erinomaisten yhteistyötaitojen ja korkean omistautuneisuuden välillä.

”Corporate Spiritin lähestymistapa oli meille mieluisa ja koimme henkilöstötutkimuksen ideologian toimivaksi. Meille oli käänteen tekevää henkilöstötutkimustulosten vertailu suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin.”

”Corporate Spiritin lähestymistapa oli meille mieluisa ja koimme henkilöstötutkimuksen ideologian toimivaksi. Henkilöstön kokemus omasta työstä, yksiköstä, esimiestyöstä ja organisaatiosta sopii tapaamme kehittää Fingridiä kokonaisuutena. Meille oli käänteen tekevää henkilöstötutkimustulosten vertailu suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin”, Miettinen huomauttaa.

”Korrelaatio henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvien työyhteisötaitojen välillä vahvistaa valitsemaamme linjaa. Olemme hyödyntäneet tutkimuksia sekä yksilöiden että koko työyhteisön ja yritystason toiminnan kehittämisessä. Yhteistyötaitomittaukset ja työyhteisön pelisäännöt, joita kutsumme fingridiläisyyden kriteereiksi, ovat hyvä tapa peilata yksilön omaa suoriutumista”, kertoo Miettinen.

Tyytyväisyydestä omistautuneisuuteen

Henkilöstötutkimus osoitti, miten tänä päivänä ei enää riitä, että henkilöstö on tyytyväistä. Fingridissä tavoitteena on vahvistaa henkilöstön omistautuneisuutta, jolla on todistetusti vaikutusta menestymiseen ja innostuneisuuden syntymiseen.

Tänä päivänä ei enää riitä, että henkilöstö on tyytyväistä. Fingridissä tavoitteena on vahvistaa henkilöstön omistautuneisuutta, jolla on todistetusti vaikutusta menestymiseen ja innostuneisuuden syntymiseen.

”Pidimme Corporate Spiritin tavasta määrittää eri henkilöstöryhmien omistautuneisuuden taso, jota havainnollisti selkeä indeksiraportti. Huomasimme johtoryhmässä, että tuloksemme olivat yhtiötasoa myöten loistavat. Koimme myös toimivaksi tulosten purkumallin, jossa lähdetään liikkeelle yhtiön visiosta ja tavoitteista, mikä on oleellista toimintamme kehittämisessä”, Miettinen kiittää.

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehitetään Fingridin arjessa priorisointitaitoja ja oman työkuorman hallintaa, jotka ovat asiantuntijatyössä tärkeitä. Asiantuntijatiimejä tuetaan monipuolisesti. Mikäli esiintyy kitkaa, on yhtiössä hyödynnetty tiimivalmennusta, jotta asioita voidaan ratkoa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Kaikki hyötyvät yhteistyötaitojen kehittymisestä

Fingridissä nähtiin erittäin tärkeäksi saada ulkopuolisen asiantuntijan tukea 270-yhteistyöpalautteiden purkuun. Corporate Spiritin konsultin johdolla kaikki henkilökohtaisen palautteen saaneet henkilöt valmennettiin tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen oman asiantuntijaroolin kehittämisessä. Lisäksi kaikille halukkaille järjestettiin mahdollisuus myös henkilökohtaiseen valmennukseen. Asiantuntijat kokivat tuen tulosten hyödyntämiseen erittäin arvokkaaksi.

Corporate Spiritin konsultin johdolla kaikki henkilökohtaisen palautteen saaneet henkilöt valmennettiin tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen oman asiantuntijaroolin kehittämisessä.

”Esimiehellä on tärkeä rooli asiantuntijatyön tukemisessa, sillä huippuasiantuntijat eivät tarvitse manageeraajaa. He osaavat työnsä ja esimiehen tehtävänä on pikemminkin huolehtia, että ihmisiä innostetaan ja kannustetaan. Meillä on pysyvästi agendalla myös esimiesten jatkuva kehittyminen, jolla pyrimme varmistamaan työntekijöiden, tiimien ja toiminnan kehittymisen”, Miettinen huomauttaa.

Yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Fingridissä iloitaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen saavuttamisesta vuoden 2016 henkilöstötutkimuksen kokonaistulosten ollessa erinomaista AAA-luokkaa.

”Olemme valtavan tyytyväisiä, että meillä ovat perusasiat näin hyvällä mallilla ja henkilöstön omistautuneisuus korkealla. Pidämme huolta vahvuuksistamme, jotta korkeasti koulutettu henkilöstömme voi muuttuvassa maailmassa vastata markkinoiden haasteisiin. Haluamme jatkossakin olla innostuneiden ihmisten työpaikka, jossa työskentelee itseään aktiivisesti kehittäviä asiantuntijoita”, Miettinen hehkuttaa.

 

Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Yhtiö edistää sähköverkkomarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Fingrid työllistää reilut 300 ammattilaista Suomessa.