Työyhteisötaitojen tehokas kehittäminen

Osaava, mutta yhteistyökyvytön asiantuntija – onko syytä huoleen?

Johdon ja esimiesten tehtävissä on jo pitkään tiedostettu, ettei yksin hyvä asiantuntijuus riitä. Esimiestasosta, yrityskoosta ja toimialasta riippumatta esimiehenä menestyy henkilö, jolla on kykyä ja halua johtaa tehokkaasti ihmisiä, asioita ja itseään. Esimiesten kehittämisohjelmissa nämä näkökulmat on tiedostettu varsin hyvin.

Parhaiten menestyneiden yritysten keskuudessa on
ymmärretty henkilöstön omistautuneisuuteen panostamisen
ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukyvylle.

Useimmissa organisaatioissa asiantuntijoiden ja henkilöstön kehittäminen keskittyy usein liiaksi ammatilliseen osaamiseen ja joko unohtaa muut osa-alueet tai jättää ne sivurooliin. Syynä tähän lienee oletus, että vain ammatillinen taitavuus ja aikaansaavuus ovat todella tärkeitä ja siksi niiden kehittämistä priorisoidaan. Usein oletetaan, ettei muita osaamisalueita pystytä parantamaan kustannustehokkaasti.

Omistautunutta työntekijää ei tarvitse motivoida tai valvoa

Parhaiten menestyneiden yritysten keskuudessa on kuitenkin ymmärretty henkilöstön omistautuneisuuteen panostamisen ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Tämä näkyy erinomaisena yksilöllisenä suoriutumisena ja tehokkuutena sekä erityisesti proaktiivisuutena ja vastuunottamisena oman työtehtävän lisäksi myös oman tiimin ja koko organisaation tavoitteista. Suoriutuminen on seurausta paitsi hyvästä ammatillisesta osaamisesta myös loistavista työyhteisötaidoista ja -halusta antaa parhaansa. Millään organisaatiolla ei pitäisi olla varaa olla kehittämättä koko henkilöstön työyhteisöosaamista.

Miten työyhteisötaitoja voi kehittää sekä vaikuttavasti että kustannustehokkaasti?

Kehittäminen on vaikuttavaa, kun sen tuloksena nähdään konkreettisia muutoksia henkilön toimintatavoissa. Kehittämisen kustannustehokkuus puolestaan tarkoittaa sitä, että kehittämisinvestointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Henkilökohtaisia toimintatapoja voidaan kehittää erittäin tehokkaasti yksilöllisen 270-asteen palautteen ja sitä tukevan hyödyntämisprosessin avulla. Menetelmän vaikuttavuus ja kustannustehokkuus perustuvat kohdennettuun palautteeseen, joka mahdollistaa yksilöllisen kehittymisen ja motivoi yksilöä oman toimintansa kehittämisessä.

Avoin ilmapiiri ja keskustelu tukevat parhaiten yksilöllistä kehittymistä

Kohdennettu palaute henkilön tärkeimmiltä sisäisiltä kumppaneilta mahdollistaa yksilölliseen tarpeeseen ja tilanteeseen perustuvan kehittämisen. Tämä auttaa henkilöä tunnistamaan omat, ainutkertaiset kehittämistarpeensa ja kohdentamaan kehittämisen juuri niihin asioihin ja toimintatapoihin, joiden kehittämisestä on yksilölle eniten hyötyä. Lisäksi yksilöllisen palautteen perusteella henkilön on mahdollista identifioida omien toimintatapojensa oleellisimmat vahvuudet ja varmistaa niiden säilyminen jatkossa.

Kohdennettu palaute henkilön tärkeimmiltä sisäisiltä
kumppaneilta mahdollistaa yksilölliseen tarpeeseen ja
tilanteeseen perustuvan kehittämisen.

Konkreettinen palaute omasta toiminnasta on yksilöä motivoiva lähtökohta kehittämiselle, koska tällöin henkilö tietää saavansa palautetta niiden henkilöiden kokemuksista ja odotuksista, joista hän on työyhteisössä eniten riippuvainen. Näillä henkilöillä on usein myös paras tuntuma ja tieto henkilön toiminnasta käytännössä. Lisämotivaatiota syntyy, kun tietää, että voi palautteen lisäksi saada tukea samoilta palautteen antajilta myös kehittämisratkaisujen pohtimiseen.

Pelkkä palaute ja sen perusteella laadittava yksilöllinen raportti eivät kuitenkaan useimmiten sellaisenaan auta nostamaan esiin suoria kehittämisratkaisuja. On tärkeää tulkita palautetta avoimesti ja pyrkiä löytämään siitä vain muutama selkeä kehittämiskohde, sillä kukaan ei pysty kehittämään liian montaa asiaa samanaikaisesti. Kollegan, esimiehen tai ulkopuolisen sparraus palautteen tulkinnassa auttaa parhaimmillaan meitä näkemään omat sokeat pisteemme. Tämä tosin edellyttää meiltä uskallusta ja ennakkoluulottomuutta tarkastellessamme itseämme kehittämisen kohteena.

Henkilökohtaisen toiminnan tehokas kehittäminen

Pyydä tarjous organisaatiosi 270-palautteiden tehokkaasta toteutuksesta!