Johtamisen kehittäminen – kattava palvelukokonaisuus johdolle ja esimiehille

Laadukas, ihmisläheinen johtaminen virittää organisaation ja sen henkilöstön huippusuorituksiin. Innostava johtaminen näkyy ja kuuluu yhdessä onnistumisina, työssä viihtymisenä ja yhdessä menestymisenä. Siksi johtamisen kehittäminen on aina perusteltua. Me Eezy Spiritillä olemme liiketoimintalähtöisen ja tutkittuun tietoon pohjautuvan johtamisen, organisaatioiden ja ihmisten kehittämisen huippuasiantuntija. Annamme organisaatiollesi työkalut johtamisen tulokselliseen kehittämiseen ja olemme teille pitkäjänteisen kehittämisen kumppani.

Luodaan yhdessä parasta mahdollista johtamista

Autamme organisaatiotasi ja esimiehiäsi onnistumaan arjen johtamisessa arvostavalla tavalla. Kehitämme ja vahvistamme esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä autamme esimiehiä toimimaan organisaatiossa yhtenäisellä tavalla. Esimies saattaa joutua kohtaamaan myös YT-neuvottelut ja tällöin YT-tukipalvelumme auttavat tilanteen läpiviemisessä. Onnistuessaan esimiestyö on arvostavaa ja ihmislähtöistä johtamista, jolla on selkeä tavoite toteuttaa organisaation strategiaa.

Johtamisen kehittäminen kaikilla johtotasoilla

Johtamisen kehittäminen on mahdollista kaikilla johtotasoilla aina lähiesimiehistä hallitukseen ja johtoryhmään asti. Tuemme esimiesten kehittymistä ja arkijohtamista hyödyntäen erilaisia valmennuksia, työpajoja ja coachaamista niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Eezy Spiritin tarjoamia palveluita ovat:

Kehittymisen tueksi tarjoamme myös monipuoliset virtuaalijohtamisen työkalut ja digitaaliset valmennukset.

Yhteistyömme tulokset näkyvät vastuunottona, haluna kehittää työtä, asiakastyytyväisyytenä, tekemisen meininkinä ja liiketoiminnan tuloksellisuutena. Rakennamme yhdessä hyvinvointia ja tulosta innostavan johtamistavan avulla.

Tutustu laadukkaisiin valmennuksiimme

Johtamista on monenlaista, joten vain yksi lähestymistapa ei riitä. Johtamisen kehittäminen eri valmennuksien avulla on Eezyn erikoisalaa. Kehittämisen ytimessä ovat laadukkaat valmennuksemme.

 1. Esimiesvalmennus
 2. Valmentava johtaminen
 3. Muutoksen johtaminen
 4. Itseohjautuvan tiimin johtaminen
 5. Business Coaching

1. Esimiesvalmennus

Vastuullinen ja hyvin toteutettu esimiestyö vahvistaa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Esimiesvalmennus auttaa osaltaan luomaan yhtenäisen ja yrityksen tavoitteita tukevan johtamiskulttuurin.

Meillä Eezy Spiritillä esimiesvalmennuksen keskeisiä tekijöitä ovat tavoitelähtöisen toiminnan edistäminen sekä samalla oman ja koko henkilöstön hyvinvoinnin mahdollistaminen arjessa. Rakennamme yhdessä organisaatiosi esimiesten kanssa vahvan pohjan onnistua omassa roolissaan. Ohjaamme esimiehiä uudistumaan ja uudistamaan toimintaa ketterällä tavalla.

Esimiesvalmennuksen teemoja

 • Valmiudet ja tietoisuus siitä, mitä kuuluu hyvään esimiesrooliin.
 • Oman tiimin johtaminen ja vuorovaikutustaidot.
 • Suorituksen ja osaamisen johtamisen varmistaminen.
 • Ihmis- ja itsetuntemuksen kasvattaminen.
 • Myönteisen asiakaskokemuksen vahvistaminen.

Ennen esimiesvalmennusta voimme toteuttaa 360-esimiespalautteen,  jonka avulla tiedostetaan esimiestyön vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä mihin erityisesti kannattaa fokusoitua valmennuksessa. 360-esimiespalaute voidaan toteuttaa myös valmennuksen jälkeen. Sen kautta arvioitava esimies saa palautetta omasta johtamisestaan sekä siitä, miten esimiesvalmennuksen opit on onnistuneesti onnistuttu viemään osaksi organisaation arjen johtamista.

2. Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on arvostavaa, tavoitteellista, ratkaisukeskeistä ja osallistavaa toimintaa organisaation arjessa. Valmentavaan otteeseen kannattaa panostaa, kun halutaan uudistaa ja kehittää organisaation toimintakulttuuria ja tukea arjen onnistumisia. Valmentava johtaja tekee johdettavistaan tähtiä.

Valmentavan esimiestyön valmennuksen tavoitteita

 • Tukea valtuuttavaa tapaa, itseohjautuvuutta ja yhteisohjautuvuutta arjessa.
 • Vahvistaa tavoitelähtöisyyttä ja innostumista yhdessä tekemisestä.
 • Rakentaa aitoa kuuntelua, dialogista vuorovaikutusta ja palautteenantamista kehittymisessä.
 • Luoda valmentavaa johtamis- ja toimintakulttuuria yrityksen menestystekijänä.

Me Eezy Spiritillä räätälöimme johdolle ja esimiehille suunnatun valmentavan johtamisen valmennukset organisaatiosi tarpeisiin sopiviksi. Kokonaisuus toteutetaan prosessimaisesti, jotta voidaan varmistaa oppien toiminnallistuminen organisaation arkeen. Valmennamme myös asiantuntijoita valmentavan otteen edistämisessä asiantuntijan roolissa.

3. Muutoksen johtaminen

Työ muuttuu kovaa vauhtia, ja samalla muuttuvat työelämässä tarvittavat taidot. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä onnistunut muutoksen johtaminen on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin ja organisaation toimintakyvyn varmistamiseksi.

Me Eezy Spiritillä autamme varmistamaan organisaatiosi muutoskykyisyyttä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutoksen johtamisen valmennuksen keskiössä ovat käytännönläheisellä tavalla muutosjohtamisen avainkompetenssien ja muutosjohtajuuden taitojen vahvistaminen.

Esimies muutoksen johtajana -valmennuksen teemat

 • Suunnan näyttäminen ja selkiyttäminen – esimiehen muutosviestintä.
 • Ihmislähtöinen muutosjohtaminen ja muutoksen läpivienti.
 • Kuormituksen ja resursoinnin tasapainottaminen.

Organisaatiosi saa valmennuksessa yhtenäiset toimintatavat ja työkalut arjen muutostilanteiden johtamiseen. Valmennus toteutetaan prosessimaisesti, jolloin valmennuksessa hyödynnetään sekä lähivalmennusta että digitaalista oppimisalustaa.

4. Itseohjautuvan tiimin johtaminen

Itseohjautuvan tiimin johtamisen valmennuksessa on tavoitteena edistää itseohjautuvaa toimintaa koko organisaatiossa sekä kehittää itseohjautuvan ja yhdessä ohjautuvan tiimin toimintaa tukevaa esimiestyötä.

Me Eezy Spiritillä toteutamme itseohjautuvan tiimin valmennukset prosessimaisesti sekä lähivalmennusta että digitaalista oppimisympäristöä hyödyntäen. Esimiehet saavat valmennuksessa konkreettisia työkaluja ja oppeja organisaation arkeen vietäväksi. Prosessinomainen toteutuksemme tekee valmennuskokemuksesta käytännön läheisen ja antaa eväitä vahvaan vaikuttavuuteen itseohjautuvan tiimin johtamisessa.

Itseohjautuvan tiimin johtamisen valmennuksen teemat

 • Itseohjautuvuuden merkitys ja tavoitteet tiimille
 • Itseohjautuvuutta tukevat ja estävät tekijät
 • Hallinnan kokemuksen ja innostavan yhdessä tekemisen vahvistaminen
 • Tavoitejohtaminen, jatkuva osaamisen kehittyminen, yhdessä kehittäminen ja palautteen antaminen
 • Yhteisön voima, vuorovaikutus, luottamuksen ja psykologisen turvan rakentaminen sekä ilmapiirin johtaminen

Valmennuksen jälkeen suosittelemme toteutettavaksi 360-esimiespalautetta, jossa voit valita kokonaisuuteen valmentavan johtamisen ja uudistumisen kysymyspatteristot. Nämä mittaavat suoraan itseohjautuvan johtamisen onnistumista organisaatiossanne.

5. Business Coaching

Business coaching on oivalluttava ja innostava menetelmä, joka mahdollistaa ryhmän ja henkilökohtaisen kasvun sekä kehittymisen. Coachingissa henkilöt vahvistavat omaa tietoisuuttaan, vastuunottoaan omasta kehittymisestään sekä toimeenpanokykyään arjessa. Coaching auttaa selkiinnyttämään ajattelua ja toimintaa, löytämään uusia näkökulmia sekä tekemään valintoja ja päätöksiä.

Kun tavoitteena on johtamisen kehittäminen, coachattavan sitoutuminen ja aito motivaatio sekä halu kehittyä ovat keskeisessä roolissa. Nämä seikat luovat parhaat edellytykset saavuttaa tuloksia, joihin sekä coachattava ja organisaatio ovat tyytyväisiä.

Me Eezy Spiritillä toteutamme coachingia henkilökohtaisena keskusteluna, ryhmäprosessina tai yhdistellen molempia, niin kasvotusten kuin virtuaalisesti. Tuloksia mittaamme muun muassa coachattavien itsearviointina, johdettavien palautteella ja organisaation tunnuslukujen kautta.

Johtamisen kehittäminen organisaation menestyksen välineenä

Tavoitteellinen johtamisen kehittäminen on yksi organisaation menestystekijöistä. Eezy auttaa organisaatiotasi hyödyntämään esimiesten ja johdon kaiken potentiaalin ja valjastamaan sen organisaatiosi hyväksi. Johtamisen kehittämisen rinnalla kehityspalveluihimme kuuluvat myös toimintakulttuurin kehittäminen, HR-palvelut ja työhyvinvoinnin ja yhdessä onnistumisen kehittäminen. Yli 30 vuoden kokemuksella suomalaisesta työelämästä olemme oikea kumppani organisaatiosi tavoitteelliseen kehittämiseen.

Kysy lisää

Mikko Innanen

Mikko Innanen
Liiketoimintajohtaja – Tutkimus ja kehitys
+35840 587 2923

Lähetä viesti