Kulttuuri näkyy, kuuluu ja tuntuu

Yrityksen kulttuuri heijastelee organisaation syvimpiä arvoja ja sisältää niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin säännöt. Erityisesti, kun yrityksessä tai sen toimintaympäristössä tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa, korostuvat tyyli ja tapa, jolla asioita yrityksessä käsitellään. Kulttuuri näkyy tavassa, joilla asioista puhutaan, miten niihin reagoidaan ja kuinka toimitaan. Se kuuluu ihmisten keskustelussa tai sen puutteessa. Se tuntuu energiana ilmapiirissä. Se syntyy ajan myötä jokaiseen organisaation – parhaimmillaan tietoisesti palvelemaan haluttua strategiaa ja suuntaa.

Arjessa ja työn touhussa kulttuuriin kiinnitetään vain harvoin aktiivisesti huomiota, sillä se on yrityksen normaali elämäntapa, siihen on opittu ja totuttu. Vain silloin, jos tämä tapa on jyrkästi ristiriidassa oman elämäntavan ja omien arvojen kanssa, voidaan joutua törmäyskurssille. Muuten organisaation toimintakulttuuri vie parhaimmillaan toimintaa kohti strategiaa ja menestystä.

Yrityskulttuurin ote tuntuu talon sisällä ja ulkona

On helppo ymmärtää, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat sekä toimintakulttuurin aktiivisia toimijoita että sen kohteita. Henkilöstön hyvinvointi ja toiminta saavat energiaa ja käyttövoimaa sen mukaan, millainen kulttuuri yrityksessä on. Puhutaan paljon sosiaalisesta turvallisuudesta, jossa sekä hyvinvointi että tuottavuus pääsevät parhaiten esille, olkoon se esimerkkinä kulttuurin kulmakivistä.

Mutta vaikutus ulottuu paljon pidemmällekin. Aivan välitön ja todella vaikuttava ryhmä ovat luonnollisesti asiakkaat. Miten meillä yrityksessä on tapana toimia sisäisesti, vaikuttaa kriittisesti myös asiakassuhteisiimme. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös muihin sidosryhmiin, kuten yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin. Jos lähtökohtana yrityksen omassa toiminnassa on luottamus ja avoimuus, heijastuu se myös ulospäin.

Muuttuva maailma, muuttuvat tarpeet – muuttuuko kulttuuri?

Organisaation taustasta kumpuaa sen tavat ja arvot, jotka ovat olleet tärkeitä sen syntyhetkestä lähtien. Riippumatta siitä, toimitaanko yksityisellä vai julkisella alalla, ollaanko pieni vai suuri, ovat ihmiset hyvin uskollisia kulttuurille ja vallitseville tavoille, sillä tutut asiat tuovat turvallisuutta.

Kuitenkin organisaation tarkoituksen tai toiminnan muuttuessa ja kehittyessä, tai ulkoisten olosuhteiden muuttuessa, on tärkeää varmistaa, että vallitseva toimintakulttuuri palvelee nykyistä strategiaa ja tavoitteita. Keskustelin hiljattain erään yrityksen kanssa heidän vahvasta tasa-arvoisen kohtelun kulttuuristaan. Se on hieno ja tärkeä asia, jossa on vahva arvolataus. Ajan myötä oli kuitenkin tulkinta tasa-arvoisesta kohtelusta jäänyt ajan hampaan alle. Sellainen asia kuten työhuoneet, joihin alun perin oli viitattu, enää ollut olemassa mutta työtilakysymys oli silti vielä kipeänä esillä.

Toimintakulttuurista tukea haastaviin aikoihin

Kun tapahtuu yllättäviä asioita tai kaikki ei menekään täysin omien suunnitelmien mukaan, nousee pintaan ensimmäisenä ihmisten omat reaktiot ja toimintamallit. Se voi olla pelästys, suuttumus, närkästys, lamaannus: taistele – pakene – jäädy! Koronapandemia on tuonut ihmiskunnan eteen aivan uudenlaisen haasteen, josta meidän täytyy selvitä yhdessä. Nyt tarvitaan tekoja, ymmärrystä ja inhimillisyyttä, jotta suomalaiset organisaatiot pysyvät toimintakykyisinä.

Työyhteisössä lähin tukiryhmä ja toimintamallin näyttäjiä ovat oma tiimi ja lähin esimies. On tärkeää ja helpottavaa päästä peilaamaan omia ajatuksia ja tunteita muiden kanssa, kuulla miten muut suhtautuvat ja heijastella myös talon tapaa. Nousee ehkä esiin toimintamalleja ja käytäntöjä, kuinka meillä asioihin suhtaudutaan ja millaisiin sääntöihin, kirjoitettuihin tai kirjoittamattomiin, nojataan. Kulttuurin mukaisesti voi alkaa ratkaisujen hakeminen tai syyllisten etsiminen. Erityisesti haastavissa tilanteissa kumpuaa esiin organisaation arvot ja niihin rakentuva kulttuuri.  Silloin myös punnitaan, onko kulttuurista organisaatiolle ja sen tavoitteille oikeasti tukea, vai onko se kenties esteenä ongelmien rakentavalle ratkaisemiselle ja eteenpäin menemiselle.

Näkyvää kulttuuria voi kehittää ja johtaa

Vahvan ja tiedostetun tavoitekulttuurin omaavat yritykset suoriutuvat paremmin kuin heikon yhteisen kulttuurin yritykset. Usein yritykset eivät ole täysin selvillä omasta kulttuuristaan: Millaiset tarpeet ja arvot ajavat toimintaa? Miten ja mihin toiminta on suuntautunut? Mitä se estää ja mitä mahdollistaa? Esimerkkinä vaikka itseohjautuvuus. Mikäli yrityksen tavoitteena on vahvasti tukea yksilöiden ja tiimien itseohjautuvuutta, mutta toimintakulttuuri ohjaa vahvasti hakemaan lupaa ja päätöksiä kirjoittamattomien protokollien mukaan, ei itseohjautuvuus toteudu.

Kun kulttuuri tehdään näkyväksi ja lisäksi määritellään strategiaa tukeva tavoitekulttuuri, saadaan konkreettisia käsitteitä, joiden avulla voidaan puhua ja käsitellä niinkin monimuotoista asiaa kuin kulttuuri. Tavoitteen määrittäminen tekee näkyväksi, mitä asioita yrityksen käytännössä pitäisi kehittää ja, minkä tuli muuttua arjessa. Kulttuurin arviointiin on olemassa viitekehyksiä. Sitä voidaan arvioida ja mitata.

‘Kulttuuri on kyky muuttaa yksittäinen tapahtuma toistuvaksi toimintamalliksi ja lopulta yrityksen identiteetiksi’

Kirjoittaja on kokenut organisaation ja johtamisen kehittäjä sekä Business Coach, joka innostuu tulevaisuuden työelämän rakentamisesta.