Maanmittauslaitos

MML itseohjautuvuus

Suunnannäyttäjäksi valmentavaa johtamista ja itseohjautuvuutta vahvistamalla

Maanmittauslaitoksen tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä on tuottaa tietoa, tutkimusta ja palvelua maasta. Yli 200-vuotiaan viranomaislaitoksen strategia on uudistunut ja sen vahvana visiona on olla suunnannäyttäjä omalla alallaan. Strategian osa-alueet on jaettu yhteisen tiekartan teemojen alle. Haluttua tekemisen tapaa vahvistamaan on tunnistettu arvot, jotka antavat raamia myös halutulle johtamiselle ja esimiestyölle.

Myös Maanmittauslaitoksen organisaatiokulttuuri on uudistumassa. Perinteikäs laitos, jossa työsuhteet ovat keskimäärin erittäin pitkiä, on siirtynyt paikallisesta johdosta ja perinteisestä toimintatavasta valtakunnalliseen, monipaikkaiseen rakenteeseen.

Maanmittauslaitoksen kehittymisen kannalta olennaista on, että johtaminen ja esimiestyö tukevat asetettuja tavoitteita ja arvojen mukaista kulttuuria.

Jotta kehittäminen voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin, Maanmittauslaitoksessa oli ajankohtaista tehdä laajamittainen esimiestyön selvitys. Tavoitteena oli tunnistaa esimiestyön vahvuudet ja kehittämiskohteet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tärkeänä nähtiin myös kulttuurisen identiteetin löytäminen – mitkä asiat organisaatiokulttuurissa aikaansaavat sitä poikkeuksellisen korkeaa omistautuneisuutta, joka laitoksessa on ollut nähtävillä useiden vuosien ajan esimerkiksi henkilöstötutkimusten kautta.

”Halusimme objektiivisen näkökulman siihen, toteutuuko esimiestyö todellisuudessa asettamiemme strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoksi meille oli tärkeää valita kehittämiseen ulkopuolinen kumppani. Vaikka meillä on omakin tutkimusyksikkömme, luotimme Corporate Spiritin asiantuntemukseen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä”, kertoo johtava HR-asiantuntija Ulla Lanu. ”Olimme todella tyytyväisiä kumppanimme asiakaslähtöiseen tapaan toimia sekä tutkimustiimin mukaansa tempaavaan otteeseen, emme olisi parempaa voineet toivoa”, kiittelee HR-asiantuntija Saila Buure.

Keskustelukulttuurin merkitys korostuu itseohjautuvassa organisaatiossa

Selvitys osoitti, että omistautuneisuus organisaatiossa on vahva. ”Esimiehemme ovat motivoituneita tehtävissään ja heillä on vahva luottamus alaisiinsa. Meillä on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla, ja esimiehillämme on alaisia ympäri Suomen. Toisin kuin ehkä arvelimme, tulosten mukaan esimiehen fyysisellä etäisyydellä ei ole yhteyttä tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen esimiestyötä kohtaan”, Lanu summaa. ”Sen sijaan monipaikkaisessa johtamisessa aktiivisella vuorovaikutuksella ja keskusteluyhteydellä on valtava merkitys. Ihmiset kaipaavat palautetta työstään”, jatkaa Buure.

”Tavoitteemme on täsmentää, selkeyttää ja korostaa, että itseohjautuvuuden keskiössä on työ ja yhteinen vastuu.”

Selvityksen tulosten mukaan Maanmittauslaitoksella on vielä työtä itseohjautuvuuden merkityksen tarkentamisessa. ”Ihmiset ovat erilaisia ja käsittävät itseohjautuvuuden eri tavoilla. Tavoitteemme on täsmentää, selkeyttää ja korostaa, että itseohjautuvuuden keskiössä on työ ja yhteinen vastuu, ei yksilön oma etu. Meillä on vielä harjoittelemista siinä, että yksilöt itseohjautuisivat yhteisten asioiden eteen. Juuri nyt agendallamme on valmentava johtaminen, jonka avulla esimiehet oppivat opastamaan itseohjautuvuuteen yksilölähtöisesti”, kertoo Lanu.

Kehittäminen on Maanmittauslaitoksen kulttuurissa

Jatkuva kehittäminen on syvällä Maanmittauslaitoksen kulttuurissa. ”Pyrimme jatkuvasti mukauttamaan toimintaamme yhteiskunnan tarpeiden ja haasteiden mukaisesti. Meille on tärkeää olla mukana kehityksen kärjessä. Haluamme rohkaista henkilöstöämme innovoimaan ja kehittämään uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa”, kertovat Lanu ja Buure.

Henkilöstölle on luotu edellytyksiä kehittää toimintaa arjessa itseohjautuvasti.

Paikkakuntakohtaiset, henkilöstön itsensä muodostamat toimipaikkaryhmät saavat itseohjautuvasti suunnitella mm. työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvää toiminataansa sille annetun budjetin raameissa. ”Haluamme antaa henkilöstölle vastuuta ja valtaa päättää omista asioistaan. Tämä on kulttuurikysymys − mielestämme jokaisen työntekijän tulisi ottaa vastuuta työyhteisöstään. On tärkeää, että valinnoista keskustellaan toimipaikoissa yhdessä ja kaikille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa”, kertoo Lanu.

Onnistumista tuetaan avoimella viestinnällä

Maanmittauslaitoksessa johto tukee henkilöstöä onnistumaan. ”Meillä edistetään sisäistä keskustelukulttuuria. Haluamme tukea henkilöstön kehittymistä ja ohjaamme heitä myös itse hakeutumaan esimerkiksi koulutuksiin”, Lanu kertoo. Monipaikkaiselle organisaatiolle jatkuva keskusteluyhteys on elintärkeää. ”Selvityksen mukaan henkilöstö kokee, että esimiehet ovat viestineet strategian sisällön heille riittävän selkeästi, jotta kaikki tietävät mihin olemme menossa”, jatkaa Buure.

Maanmittauslaitoksessa esimiestyötä aidosti arvostetaan, mistä kertoo halu tutkia ja arvioida sen toteutumista.

Esimiehiä tuetaan Maanmittauslaitoksessa eri tavoin. ”Haluamme nostaa esimiestyön arvoa organisaatiossamme. Kehitämme jatkuvasti tukitoimintoja esimiehille ja jaamme apua, kun sitä tarvitaan”, kertoo Lanu. ”Uusille esimiehille järjestämme perehdytyksiä, joiden avulla varmistamme, että esimiestyö jalostuu sellaisena, kuin se on suunniteltu”, kertoo Buure.

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä myös johtaminen muuttuu. Lanun ja Buuren mukaan on tärkeää pysyä kartalla kokonaiskuvasta. Toteutetun selvityksen myötä Maanmittauslaitos sai selkeän kuvan esimiestyön tilasta ja suunnan tulevaisuuden kehittämiselle. ”Monipaikkaisessa ja virtuaalisessa organisaatiossamme on hyötyjen ohella myös omat haasteensa. Tämän vuoksi onkin tärkeää säännöllisesti tutkia ja mitata, kuinka johtaminen toteutuu arjessa”, summaa Lanu.

MML Itseohjautuvuus

Maanmittauslaitos (MML) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen, joka tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos toimii 37 toimipaikassaan paikkakunnilla ympäri Suomen n. 1800 työntekijän voimin. 

LUE MYÖS: Corporate Spirit on Hansel-sopimustoimittaja työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämisessä