Otavamedia

menestysMenestys tehdään yhdessä

Otavamedia on yli 90 toimintavuotensa aikana kasvanut Suomen johtavaksi aikakaus- ja asiakaslehtien kustannus- ja julkaisutoimijaksi.

Yhtiö panostaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä henkilöstönsä kanssa. Johtamisen ja henkilöstökokemuksen kehittäminen ovat avainasemassa varmistettaessa ihmisten mukaan saaminen toimialan eläessä yhtä historiansa suurimmista murroksista.

Otavamedia on osa Otava-konsernia. Yritys on media-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa 450 työntekijällä on vahvan ammatti-identiteetin lisäksi selkeää näkemyksellisyyttä toimialasta ja sen tulevaisuudesta. Tämä luo omat haasteensa henkilöstön johtamiseen ja yhdessä tekemiseen. Yhtiö koostuu seitsemästä eri liiketoimintayksiköstä, joita edustavat eri lehtiperheet. Jokainen liiketoiminta-alue luo yhtiöön oman toimintakulttuurinsa, jolla varmistetaan yhteinen menestyminen voimakkaasti muuttuvalla media-alalla.

Johtamisen ja henkilöstökokemuksen kehittäminen ovat avainasemassa varmistettaessa ihmisten mukaan saaminen media-alan eläessä yhtä historiansa suurimmista murroksista.

”Vahvistaaksemme menestystekijöitämme olemme muokanneet organisaatiorakennettamme selkeämmäksi mm. purkamalla turhia siiloja. Matalampi organisaatiomme tukee sisäisesti parhaiden käytäntöjen jakamista ja selkeää johtamista. Tavoitteemme on olla enemmän yhdessä ja saada jokainen ymmärtämään oma roolinsa Otavamedian menestymisen varmistamisessa. Ydinviestissämme, Otavamedia – yhdessä enemmän,kulminoituu toimintamme ydin. Kukaan ei onnistu yksin vaan menestyminen saavutetaan yhteistyöllä”, kertoo Otavamedian toimitusjohtaja Timo Kopra.

Monipuolinen työkulttuuri vaatii vahvaa johtajuutta

Otavamedian työkulttuurin rikkaus on erilaisuus eri lehtiperheissä. Yhtiössä koetaan tärkeäksi tukea erilaisia kulttuureita ja antaa niiden syntyä luonnostaan. Erilaisuutta ymmärretään, sillä eri liiketoimintayksiköt toimivat osittain erilaisessa toimintaympäristössä ja kilpailuasemassa. Kaikissa yksiköissä panostetaan yhteisesti kohderyhmien kohtaamiseen ja ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tuottamiseen.

”Otava-konsernin arvoja ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys. Ne muokkaavat meitä ja näkyvät vahvasti arjessamme. Seitsemän erilaista liiketoimintayksikkö eri lehtiperheiden muodossa luo erilaisia työkulttuureja yhtiömme sisälle. Haluamme tukea ja ymmärtää erilaisia liiketoimintoja, jolloin tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Sama malli ei välttämättä sovi jokaiseen tilanteeseen. Haasteinamme ovat mm. suuret erot työtyytyväisyydessä eri yksiköissämme, muuttuva työ sekä strategian selkeä viestiminen”, kertoo henkilöstö- ja taloushallintojohtaja Anne Mantila.

Tukemalla onnistumisia vahvistetaan yhdessä tekemistä

Mediatoimialan murros on niin suuri, että Otavamediassa on haluttu konkretisoida asioita aiempaa enemmän. Henkilöstön kanssa seurataan tarkasti erilaisia tunnuslukuja ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön palkitseminen on tasapuolista ja liiketoiminnalliset tavoitteet pyritään pitämään selkeinä. Työn merkityksellisyys ja onnistumisessa tukeminen ovat tulevaisuuden rakennuspalikoita vahvistettaessa esimiestyötä ja henkilöstökokemusta. Erilaiset mittaukset ja arvioinnit ovat tärkeitä nykytilan selvittämiseksi, jotta kehittämiselle löydetään oikea suunta.

Erilaiset mittaukset ja arvioinnit ovat tärkeitä nykytilan selvittämiseksi, jotta kehittämiselle löydetään oikea suunta.

”Haasteet toimiallamme ovat aiheuttaneet tuskaa. Johdon tehtävä on maalata strategisesti selkeitä tavoitteita, joita jokainen voi ymmärtää. Ei ole yhtä polkua uudistua. Hyödynnämme mm. vuosittaista henkilöstötutkimusta ja esimiesten 360-arviointeja oikean suunnan löytämiseen ja toimintamme tehostamiseen. Meillä asioista viestiminen on tärkeää, mikä on yksi haasteistamme henkilöstötutkimuksenkin tulosten mukaan”, Kopra tiivistää.

”Työn merkityksellisyys, muutosvalmius ja onnistumisia tukeva esimiestyö ovat meillä vahvasti fokuksessa. Pyrimme kirkastamaan työn merkityksellisyyden jokaisen työntekijän kannalta. Lisäksi esimiesten kannustava ja valmentava tuki voimakkaasti muuttuvassa työssämme on erityisen tärkeää. Näihin asioihin olemme löytäneet tukea Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen ja johtamisen kehittämisen avulla. Monipuolinen, erilaisten tutkimusten tiedon yhdistäminen helpottaa henkilöstön johtamista”, Anne Mantila jatkaa.

Hyvä johtaminen lähtee työn ja henkilöstön arvostamisesta

Otavamediassa esimiestyötä tuetaan erilaisilla yhteisillä foorumeilla sekä liiketoimintakohtaisilla tukitoimilla. Yhtiössä panostetaan esimiesten henkilökohtaiseen valmentamiseen. Tulevaisuuden Otavamediaa rakennetaan voimakkaan uudistumisen ja itsensä johtaminen avulla. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja haluaa olla tiivis osa työyhteisöä – etätyömahdollisuuksista huolimatta.

”Arvot, avoimuisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus ovat parasta johtajuutta. Meillä vastuun kantaminen omasta työstä on kaiken toiminnan keskiössä. Corporate Spiritin tuella olemme päässeet kiinni johtamisen kehittämisen kulmakiviin ja saaneet näkökulmia henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Olemme toteuttaneet kohdennettuja 360-esimiesarviointeja ja sparranneet esimiehiä haastavissa yksiköissä, sillä esimiehet ja työnjohto tarvitsevat tukea. On tärkeä viesti johdolta, että esimiesten kehittymistä seurataan ja toimintatapoja kehitetään”, henkilöstöjohtaja Mantila toteaa.

Edelläkävijyys syntyy rohkeudesta kokeilla uutta

Mediatoimialan muutoksen vuoksi pitää tuleviin haasteisiin pystyä vastaamaan riittävällä ennakoinnilla. Johtamisen kehittämisessä ja organisaation toimivuudessa on Otavamediassa panostettu työn sujuvuuden ja tavoitteiden selkiyttämiseen. Lisäksi on yhteisesti sovittu palautteensaannin merkityksellisyydestä omassa työssä kehittämisen kannalta.

”Toimintakulttuurimme rakentuu aiempaa vahvemmin rohkeuden ja kokeilemisen varaan.”

”Kannustamme henkilöstöämme kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Meillä saa epäonnistua. Olennaista on oppia ja uskaltaa lopettaa ajoissa, kun huomataan, että jokin ei toimi. Se on aitoa edelläkävijyyttä. Digitalisoitumisen vuoksi myös työn rytmi muuttuu. Toimialallamme vaaditaan päivittäistä näkymistä ja sisältöjen tuottamista verkossa. Tämä muuttaa työkulttuuria ja luo erilaista syklisyyttä”, Kopra tiivistää.

menestys 

Otavamedia Oy on osa Otava-konsernia. Otavamedian toimialana on aikakaus- ja asiakaslehtien kustannus- ja julkaisutoiminta sekä kirjakerhotoiminta. Otavamedia on kaikilla näillä toimialoilla suurin Suomessa. Yhtiön pitkä kokemus ja uudistumishalu takaavat sen asiakkaille kiinnostavan, uudistuvan ja monipuolisen yhdistelmän kohtaamisia aikakauslehdissä, verkossa ja tapahtumissa. Yhtiö työllistää 450 työntekijää Suomessa